Els
països
Bèlgica
Bèlgica

Sistema público de intermediación Sistema públic d’intermediació

La millor manera de trobar feina a Bèlgica és inscriure’s en una oficina pública de treball com a sol·licitant. L’únic requisit exigit per dur a terme aquesta inscripció és que es disposi del corresponent número nacional, que s’atorga a l’hora de sol·licitar la targeta de residència:  informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Entre Espanya i Bèlgica no hi ha actualment cap conveni de Seguretat Social.   informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d’aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l’autorització administrativa que dóna accés a l’exercici de la professió. informació