Els
països
Bèlgica
Bèlgica

A l’apartat  d'ocupació del portal Belgium.be trobaràs informació específica sobre recerca de feina, tipus de contractes laborals, carrera professional, sanitat, atur i pensions. D’altra banda, des d’aquest  enllaç accediràs al web del Service Public Fédéral d’Emploi, Travail et Concertation sociale (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en neerlandès).

El contracte de treball El contracte de treball

Els contractes de treball es regeixen principalment per la Llei de 3 de juliol de 1978, sobre els contractes de treball, llei que distingeix entre “empleats” i “obrers”. Els empleats fan un treball principalment intel·lectual, mentre que els obrers fan un treball principalment manual.  informació

Edat i salari mínims Edat i salari mínims

Cal tenir 18 anys i inscriure’s com a demandant d’ocupació.

Estudiants treballadors (job étudiant): per treballar com a estudiant, cal haver complert almenys 15 anys i seguir una educació a temps complet. Els pares o tutors s’hi poden oposar. informació

Jornada, vacances i permisos Jornada, vacances i permisos

Les hores de treball (temps durant el qual el treballador està a disposició de l'ocupador) no poden excedir de 8 hores per dia o 38 hores a la setmana (de mitjana ia o 38 hores a la setmana (de mitjana).  informació

Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament

Amb caràcter general, es pot accedir a la jubilació en complir els 65 anys. També es pot accedir a la jubilació anticipada (amb una reducció en l’import a percebre en concepte de pensió) sempre i quan s’acrediti una edat mínima i una durada determinada pel que fa a la carrera professional. informació

Drets sindicals Drets sindicals

Hi ha tres confederacions sindicals reconegudes a Bèlgica com a organitzacions representatives dels treballadors: l'ACV-CSC (sindicat cristià), l’ABVV-FGTB (sindicat socialista) i l’ACLVB-CGSLB (Unió Liberal). L'ACV-CSC i ABVV-FGTB és especialment el "front sindical" per a la majoria de l'acció i les negociacions del món del treball industrial i es divideix en diverses organitzacions professionals i sectorials. informació