Els
països
Bèlgica
Bèlgica

Registre d'una empresa Registre d'una empresa

El procediment de creació i registre d’una societat mercantil a Bèlgica segueix els passos següents:

1. Cal dipositar almenys el 20 % del capital inicial de la societat en una entitat bancària belga. En el cas d’una societat de responsabilitat limitada (Société Privée à Responsabilité Limitée/Besloten Vennootschap met Aansprekelijkheid, SPRL/BVBA) suposa 6.200 euros, ja que el capital mínim és de 18.500 euros. El compte bancari al qual s’ingressin aquest diners ha d’estar separat de qualsevol altre compte bancari privat i només es podrà fer servir per operacions relacionades amb l’activitat comercial de la societat. A més, el nom de l’entitat bancària i el número de compte han d’aparèixer a tots els documents comercials de la societat. Un cop realitzat aquest tràmit, el banc emetrà una certificació conforme aquests diners es mantenen en un compte bancari “bloquejat”.

Sempre s’ha de subscriure la totalitat del capital inicial de la societat, però no cal que aquest capital sigui desemborsat de manera immediata, a menys que la seva aportació es faci totalment en espècie.

Si es tracta d’una SPRL/BVBA constituïda per un sol accionista persona física, l'import del capital mínim continua sent de 18.500 euros, però el capital que cal dipositar és, en aquest cas, de 12.400 euros.

2. Cal presentar un pla financer i signar l'escriptura de constitució i els estatuts de la societat mercantil en presència d'un notari, que autentificarà els documents i els registrarà.

El pla financer descriu i justifica la quantitat de capital inicial, a més de demostrar que el capital inicial cobrirà les operacions de l'empresa durant almenys els 2 primers anys. Aquest pla quedarà sota custòdia del notari.

L'acta d'autentificació (que inclourà la versió inicial dels estatuts) ha d'estar redactada en francès, neerlandès o alemany, i ha de ser signada per les parts involucrades.

Els notaris belgues tenen accés al sistema telemàtic  www.e-notariat.be que els permet emplenar electrònicament l’escriptura de constitució, publicar-la al Diari Oficial belga (Moniteur belge/Belgisch Staatsblad) i obtenir en uns pocs minuts el número d’empresa de la societat mercantil.

3. Dintre del termini de 15 dies a partir de la constitució de la societat, cal registrar aquesta als diversos registres obligats per la legislació belga (Registre de Societats, Agència Tributària i Seguretat Social). Aquest tràmit està centralitzat en les anomenades  oficines d’empresa (guichets d’enterprise/ondernemingsloketen; accés al web del Ministeri d’Economia belga i la llista –en francès– d’aquestes oficines).

En aquesta oficina, es registrarà telemàticament la societat mercantil al Registre de Companyies, que forma part del Crossroads Bank for Enterprises (Banque Carrefour des Enterprise/Kruispuntbank voor Ondernemingen, BCE/KBO), i s’assignarà a la societat un número únic d'identificació, el número d'empresa (numéro d'entreprise/ondernemingsnummer).

Segons sigui el nombre d'empleats de la societat mercantil, la seva facturació anual prevista i el tipus d’accionariat, la societat es qualificarà com una petita o mitjana empresa. En qualsevol cas, l'activació de la inscripció de la societat amb el Crossroads Bank for Enterprises només serà possible una vegada que s'hagi obtingut un certificat de competència. Aquest certificat s’atorgarà quan la persona a càrrec de la gestió diària de l’empresa acrediti els seus coneixements de gestió empresarial amb una prova documental d’educació en aquest sentit (diplomes, etc.) o experiència pràctica suficient.

4. Si la societat mercantil es troba subjecta a l’IVA, cal sol·licitar el corresponent número de registre de l'IVA directament de l'Administració tributària local o mitjançant l'oficina d’empreses.

El registre de la societat amb les autoritats tributàries i les de la Seguretat Social es realitza a través d'un únic número d'empresa, per la qual cosa només cal sol·licitar l'activació del número de l'empresa com a número de registre de l'IVA.

5. Tots els negocis i les persones que treballen per compte propi estan obligats a inscriure’s en una caixa d’assegurança social per a treballadors per compte propi ( enllaç a la caisse d'assurances socials pour travailleurs indépendants/sociale verzekeringskas voor zelfstandigen; accés al web de l’Institut Nacional de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi, NISSE) com a molt tard el dia de l'inici de les seves activitats i no més enllà dels 3 mesos des de l’atorgament pel notari de l’escriptura d’incorporació.

informació