Els
països
Austràlia
Austràlia

Canvi del permís de conduirCanvi del permís de conduir

El permís de conducció espanyol és pot bescanviar a Austràlia, i és obligatori fer aquest bescanvi a la majoria dels estats o territoris abans de 3 mesos des de la data d'arribada al país. Per fer-ho, s'ha d'anar a l'oficina competent en matèria de trànsit de l'estat o territori on es resideix, la qual pot tenir diferents denominacions segons l'estat o territori. Es pot consultar una llista d'aquestes oficines i els requisits concrets exigits per al bescanvi aquí.

En tots els casos, els espanyols tenen l'avantatge d'estar exempts de la prova de coneixements i de la prova pràctica de conducció. Del que no estan exempts és de presentar una traducció a l'anglès del permís de conducció espanyol, però el Departament d'Immigració i Ciutadania (Department of Immigration and Citizenship) del Govern australià ofereix un servei gratuït de traducció d'aquest permís per als nous ciutadans, que es pot consultar aquí.

Els espanyols no residents a Austràlia poden circular pel país amb el permís de conducció espanyol durant 3 mesos, sempre que l'acompanyin amb el permís internacional de conducció.

Tramitació del permís internacional: a l'Estat espanyol, poden obtenir aquest permís internacional les persones titulars d'un permís de conducció vigent, sol·licitant-lo a les direccions provincials de la Direcció General de Trànsit (DGT). Aquest tràmit s'inicia presentant:

  • L' imprès de sol·licitud (pots accedir a l'imprès a través d'aquest enllaç).
  • El document nacional d'identificació, el passaport o la targeta de residència (original i vigent).
  • Una fotografia actualitzada de 32 per 28 mil·límetres, en color.
  • L'acreditació del pagament de la taxa (varia anualment: informació en el mateix enllaç).

El permís internacional de conducció en si mateix té una validesa màxima d'un any, però a Austràlia no se li dóna cap validesa a partir dels 3 mesos des de la data d'entrada al país, moment en què el bescanvi del permís de conducció original és obligatori.

La competència per emetre permisos de conducció a Austràlia pertany als governs dels diferents estats i territoris, així doncs qualsevol permís de conducció lliurat per un d'aquests governs és propi d'aquest estat o territori, ja que no hi ha un model nacional de permís de conduir. Això no obsta perquè el seu posseïdor pugui conduir per tot el territori australià. Només si es canvia de lloc de residència a un altre estat o territori, l'interessat ha de bescanviar el permís de conducció pel propi del nou lloc de residència abans de 3 mesos des del trasllat, la qual cosa s'obté en general en un sol dia i sense cap cost econòmic.