Els
països
Austràlia
Austràlia

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

El permís de conducció espanyol és pot bescanviar a Austràlia, i és obligatori fer aquest bescanvi a la majoria dels estats o territoris abans de 3 mesos des de la data d’arribada al país. informació

Homologació de títols Homologació de títols

Per homologar o convalidar (migration skills assessment) títols acadèmics estrangers a Austràlia, s’ha de trobar el centre responsable de fer el tràmit. informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i per tal que pugui produir efectes en el país de destí, qualsevol document públic estranger ha d’ésser legalitzat. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en quina qualitat actua l’autoritat signant. informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Cal saber que la traducció jurada ha d’estar feta per un traductor o intèrpret jurat nomenat per l’organisme que determini la legislació de cada estat, per tal que el document oficial traduït tingui efectivitat legal a l’organisme de destinació. informació