Els
països
Austràlia
Austràlia

Professions reguladesProfessions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d'aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l'autorització administrativa que dóna accés a l'exercici de la professió.

En cas que es tracti d'una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat expedit en el país de destinació, cal presentar-lo legalitzat (veure l'apartat  Legalització de documents oficials), traduït (veure l'apartat  Traducció jurada de documents) i, si escau, homologat (veure l'apartat  Homologació de títols).

En l'àmbit sanitari, l'Agència Reguladora de les Professions de la Salut ( AHPRA) és l'organisme que coordina les 14 juntes nacionals, les quals estan formades per associacions de cadascuna de les especialitats, treballen conjuntament amb els consells nacionals i són les encarregades d'exercir la responsabilitat de regular les professions incloses en el seu àmbit. En aquest enllaç trobaràs relacionades totes les autoritats facultades per acreditar.