Els
països
Austràlia
Austràlia

Convenis sobre prestacions socialsConvenis sobre prestacions socials

Des de l'1 de gener de 2003 està en vigor el Conveni entre Espanya i Austràlia sobre la Seguretat Social , que coordina les legislacions de la Seguretat Social en matèria de pensions entre tots dos països.

Les seves disposicions s'apliquen a qualsevol persona que sigui o hagi estat resident a Austràlia, així com al seu cònjuge, persona a càrrec o supervivent d'aquesta persona.

Es preveuen les prestacions següents de la Seguretat Social:

  • Prestacions per incapacitat temporal o permanent en casos de malaltia comuna o accident no laboral.
  • Prestacions per maternitat i risc durant l'embaràs.
  • Prestacions de vellesa, mort i supervivència (auxili per defunció, pensions de viudetat o orfandat, ajuts a familiars supervivents o indemnitzacions per mort causada per accident de treball o malaltia professional).
  • Prestacions familiars per fill a càrrec.
  • Prestacions per atur.
  • Accidents de treball i malalties professionals.

En aquests casos, els períodes de cotització necessaris per adquirir el dret a qualsevol de les prestacions es poden sumar amb independència del país o països al qual s'hagin computat, sempre que no se superposin, i les prestacions econòmiques que es meritin (tret de les d'incapacitat temporal, maternitat i risc durant l'embaràs, atur i prestacions no contributives, que només s'abonaran mentre els beneficiaris resideixin a Espanya) es podran percebre al país de residència de l'interessat.

Cada estat ha d'abonar les seves prestacions directament a l'interessat, i les persones que reuneixin els requisits exigits per les legislacions dels diferents estats signants del conveni per tenir dret a una prestació contributiva, la poden percebre de cadascun dels estats. Aquest és el cas, per exemple, d'una pensió de jubilació.

Per sol·licitat la prestació de què es tracti o demanar informació sobre el procediment, l'interessat ha d'anar a l'organisme corresponent del seu país de residència. En el cas d'Austràlia, aquest organisme és el Department of Human Services i cal fer el tràmit mitjançant el servei Centrelink International Services (enllaç a la seva pàgina web).

La data de presentació de la sol·licitud en aquest organisme es considera també la data de presentació en l'organisme corresponent de l'altre país.

Finalment, cal destacar que no es pot “exportar” la prestació d'atur a Austràlia (la qual cosa només es permet quan el desplaçament del treballador és a un país de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa).