Els
països
Argentina
Argentina

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d'aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l'autorització administrativa que dóna accés a l'exercici de la professió.

En cas que es tracti d'una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat expedit en el país de destinació, cal presentar-lo legalitzat (consulta l'apartat  Legalització de documents públics), traduït (consulta l'apartat  Traducció jurada de documents) i, si escau, homologat (consulta l'apartat  Homologació de títols).

L'article 43 de la Llei d'educació superior determina quines són les titulacions regulades per l'Estat, l'exercici de les quals pot comprometre l'interès públic posant en risc d'una manera directa, la salut, la seguretat, els drets, béns o la formació dels habitants (com el cas de títols de doctor, arquitecte, enginyer, enginyer industrial, farmacèutic, bioquímic, odontòleg, psicòleg, etc.).

El Ministeri d'Educació argentí és qui reconeix oficialment les titulacions universitàries que habiliten el seu exercici professional a tot el territori nacional. El  web de la Direcció General de Gestió Universitària ofereix tota la informació relativa a les professions regulades així com la llista de totes les titulacions reconegudes com a tal.