Els
països
Argentina
Argentina

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

El sistema sanitari argentí es compon de tres subsistemes:

 • El subsistema públic, els recursos del qual provenen del sistema impositiu i l'objectiu del qual és proporcionar serveis sanitaris de forma gratuïta a tota la població. Abasta tot el territori nacional i la major part dels seus usuaris són persones sense cap altra cobertura sanitària perquè, per exemple, no tenen una feina pròpia que els permeti assegurar-se al subsistema de les “Obras Sociales”.

  El subsistema públic opera a través del Ministeri de Salut Nacional, així com dels ministeris de Salut provincials i de les secretaries de Salut municipals. En principi, el Ministerio de Salud nacional (enllaç a la seva pàgina web) assumeix les funcions de coordinació, regulació i assistència tècnica, però a la pràctica aquestes funcions són exercides pels ministeris provincials.

 • El subsistema de les “Obras Sociales” (OS), que constitueix la Seguretat Social pròpiament dita i els recursos del qual provenen de les contribucions fetes tant pels empresaris com pels treballadors.

  Aquest subsistema opera a través d'institucions vinculades als sindicats i els seus usuaris són tots els treballadors en actiu (agrupats segons la seva branca d'activitat) i els seus familiars directes i els treballadors jubilats a través del “Programa de Asistencia Médico Integral” (PAMI). Tot i que hi ha moltes institucions d'aquest tipus (pots consultar la llista sencera aquí), la major part de la població afiliada ho està a un petit nombre d'aquestes.

  Com que l'afiliació és obligatòria, el nou treballador es trobarà immediatament afiliat a l'OS que li correspongui. Tot i això, és possible canviar aquesta per una altra de la seva elecció des del mateix moment de l'inici de la relació laboral. Aquest tràmit l'ha de realitzar personalment i individualment l'afiliat a la seu de l'OS escollida i només pot fer-ho un cop a l'any.

  Qualsevol OS ha de proporcionar als seus afiliats el “Programa Médico Obligatorio” (PMO) (es pot consultar el seu contingut aquí), un conjunt de prestacions bàsiques, i oferir-les des del primer dia i sense cap tipus d'examen d'admissió.

 • El subsistema privat, que inclou els professionals i establiments independents que presten els seus serveis a pacients particulars, així com les companyies asseguradores agrupades dintre del que es coneix genèricament com a “Empresas de Medicina Prepaga” (EMP). No hi ha una llista oficial d'aquestes empreses, ja que el “Registro Nacional de Empresas de Medicina Prepaga”, que és obligatori, no és públic, però se'n pot consultar una llista semioficial aquí. Aquest subsistema inclou a més les anomenades “cooperativas y mutuales de salud”, que són entitats no lucratives i que tot i que ofereixen serveis sanitaris, no són una OS ni una EMP.

  Tot i així, és habitual que un usuari del subsistema privat compti ja amb assistència sanitària proporcionada per alguna OS, el que es coneix com a “doble afiliació”, ampliant així la seva cobertura. De fet, es comú que les OS contractin la prestació dels seus serveis sanitaris amb professionals i establiments d'aquest subsistema.

Pel que fa a l'atenció sanitària als turistes, els hospitals públics atenen urgències de manera gratuïta, però es recomana haver contractat una assegurança mèdica tan completa com sigui possible, i que inclogui la repatriació, abans de viatjar a Argentina.

informació