Els
països
Argentina
Argentina

Registre d'una empresa Registre d'una empresa

La constitució d'una societat mercantil a l'Argentina és un procés llarg i complex que involucra molta burocràcia i consumeix molt de temps. És per això que et recomanem la contractació d'un professional qualificat abans de procedir pel teu compte, sobretot si no ets resident i no coneixes a fons el sistema legal argentí.

Resumint, el procediment de constitució i registre d'una societat mercantil segueix aquests passos:

1. El nom de l'empresa ha de ser aprovat prèviament per la Inspecció General de Justícia (IGJ). Abans d'utilitzar un nom com a raó social, aquest ha de ser reservat. Per a això, s'ha de fer la reserva a la Inspección General de Justicia ( accés al seu web) mitjançant la presentació del formulari corresponent degudament emplenat. Aquesta reserva té una validesa de 30 dies.

La IGJ permet fer una consulta telemàtica prèvia mitjançant el servei de Consulta d'homonímia per saber si un nom en concret està disponible o no. No es tracta d'un tràmit obligatori i el fet que el resultat d'una consulta sigui que aquest nom està disponible, no és vinculant. L'efectivitat d'aquesta disponibilitat cal confirmar-la de manera personal en la pròpia seu de la IGJ, per a la qual cosa cal omplir el formulari de Reserva de denominació, ( accés als serveis disponibles del web de la IGJ) amb tres noms possibles i les dades de dos constituents (ja siguin persones físiques o jurídiques) i presentar-lo a la Mesa de Entradas. Si algun d'aquests noms està disponible, caldrà pagar l'import corresponent al tràmit a la caixa i presentar novament el formulari a la Mesa de Entradas per fer efectiva la reserva.

2. Fer que un notari públic certifiqui les signatures dels socis. L'empresa no té l'obligació d'elevar a públics els seus estatuts, els quals poden constituir-se formalment en virtut d'un document privat. No obstant això, les signatures dels socis fundadors sí que han de ser certificades per un notari públic.

3. Dipositar el capital inicial en el  Banco de la Nación Argentina i obtenir el certificat d'ingrés. L'empresa ha de dipositar almenys el 25 % del capital subscrit en la seu central del Banco de la Nación Argentina o a la sucursal corresponent al domicili de l'empresa; a canvi, el banc lliura el corresponent certificat d'ingrés. Aquest capital només es podrà retirar una vegada que els estatuts de l'empresa hagin estat registrats pel Registre Públic de Comerç de la IGJ.

4. Publicar l'avís de la constitució de la nova empresa en el  Boletín Oficial de la República Argentina.

5. Pagar la quota de constitució. Es pot trobar el formulari de pagament de la taxa en el web de l'IGJ. Un cop s'hagi emplenat i imprès, s'ha de pagar l'import en el Banco de la Nación Argentina.

6. Inscriure l'empresa en el Registre Públic de Comerç de la Ciutat de Buenos Aires. Les empreses amb seu a la Ciutat de Buenos Aires han de registrar els seus estatuts i altres documents enumerats al Registre Públic de Comerç de la IGJ.

7. Comprar els llibres especials. Aquests llibres es compren en llibreries especialitzades.

8. Encarregar a un notari públic (escribano) que presenti els llibres de la companyia per ser rubricats per la  Inspecció General de Justícia (IGJ).Una vegada que l’IGJ ha registrat la societat mercantil, l'empresa ha d'obtenir la rúbrica d'almenys el Llibre d'Actes i dels quatre llibres de comptabilitat (IVA-Compradors, IVA-Venedors, Llibre d'Inventari i Balanç i Llibre Diari). Per fer això, un notari públic ha de presentar la sol•licitud de rúbrica dels llibres de l'empresa a l’IGJ. Aquesta sol•licitud es realitza mitjançant un formulari que obté ell mateix del Colegio de Escribanos de la província en què exerceixi i que permet rubricar fins a cinc llibres. Si l'empresa necessita obtenir la rúbrica de més de cinc llibres, el notari ha de presentar un altre formulari del mateix tipus.

9. Els administradors de l'empresa necessiten obtenir el CUIT. Tots els administradors de l'empresa, especialment el que sigui designat com a representant legal, han d'obtenir la seva CUIT (Clau Única d'Identificació Tributària) personal a l'agència de l'  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que correspongui a l'adreça de la persona o entitat sol•licitant.

10. L'empresa necessita obtenir el CUIT i inscriure’s al Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS). Les dues gestions es poden realitzar de manera conjunta a l'agència de l'Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que correspongui a la direcció de l'entitat sol•licitant. Perquè una empresa pugui obtenir la seva CUIT, totes les persones que han estat nomenades administradors d'aquesta societat han d'haver obtingut prèviament els seus respectius CUIT. A l'Argentina, la Seguretat Social és una branca de l'AFIP, gestionada per la   Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS).

11. Registrar l'empresa davant l'  Administración General de Ingresos Públicos – Dirección General de Recaudación (AGIP-DGR) en la Ciutat de Buenos Aires per al pagament de l'Impost sobre els Ingressos Bruts. Per tal de registrar l'empresa, cal acudir personalment a la seu de l’AGIP-DGR i presentar la documentació relacionada  aquí (pàgina de la Guia de Trámites – Inscripción, Alta Convenio Multilateral del web de l’AGIP-DGR).

12. Contractar una assegurança per als empleats amb una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). El cost de la contractació d'una assegurança és gratuït, però s'ha de pagar una prima mensualment. Es pot consultar tota la informació sobre aquestes asseguradores al web de la  Superintendencia de Riesgos del Trabajo, l'organisme públic encarregat del seu control.

13. Rubricar el Libro de Sueldos y JornalesAquest llibre es compra en llibreries especialitzades. La rúbrica la realitza l'autoritat laboral de cada província. En el cas de la Ciutat de Buenos Aires, es pot consultar  aquí (accés a la pàgina de rúbrica de documentació laboral del web del govern de la Ciutat de Buenos Aires). Sol ser possible el concertar telemàticament una cita per a això, però la rúbrica en si s'ha de fer personalment. Cada pàgina del Libro de Sueldos y Jornales ha de ser rubricat obligatòriament, no és suficient una rúbrica general com en el cas dels llibres corporatius. 

informació