Els
països
Alemanya
Alemanya

Sistema público de intermediación Sistema públic d’intermediació

Els ciutadans de la Unió Europea poden accedir lliurement al mercat laboral alemany. En cas de necessitar ajuda, l’organisme que exerceix la intermediació laboral a Alemanya és el Bundesagentur für Arbeit (Agència Federal d'Ocupació), que presta els següents serveis, tots ells de caràcter gratuït:  informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Entre Espanya i Alemanya no hi ha actualment cap conveni de Seguretat Social.   informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d’aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l’autorització administrativa que dóna accés a l’exercici de la professió. informació