Els
països
Alemanya
Alemanya

Registre d'una empresa Registre d'una empresa

Per registrar una empresa a Alemanya, cal procedir de la següent manera:

1. Redactar davant d’un notari públic els estatuts socials de la societat mercantil i procedir a la seva constitució.

Es pot consultar la llista d’aquests aquí (accés al web del Col·legi Federal de Notaris). Un cop constituïda, el notari inscriurà immediatament la societat al Registre Mercantil (Handelsregister) al que pertany territorialment la societat (d’acord amb el seu domicili social) a través del web del   Portal Comú dels Registres dels Länder (Gemeinsames Registerportal der Länder).

A més del formulari de sol·licitud d’inscripció degudament emplenat, el notari enviarà al Registre Mercantil la següent documentació:

 • L’escriptura de constitució de la societat mercantil autoritzada pel notari.
 • L'escriptura de nomenament dels gerents de la societat mercantil, si es que aquest nomenament no es troba inclòs a l’escriptura de constitució.
 • Una llista dels accionistes de la societat mercantil.
 • La garantia que el mínim legal del capital social aportat s'ha ingressat degudament i es troba a disposició dels gerents de la societat mercantil.

Per obtenir informació sobre el cost de tot el procés, es pot consultar el web del   Col·legi Federal de Notaris.

La confirmació de la inscripció al Registre Mercantil és ràpida (no més de 7 dies) i un cop aprovada aquesta inscripció, queda constància d’ella mitjançant la seva publicació a la base de dades del propi Registre Mercantil, que es pot consultar   aquí (accés a la pàgina de cerca de dades del Registre Mercantil del Bundesanzeiger, el Diari Oficial de la República Federal d’Alemanya). 

2. Obrir un compte bancari a nom de la societat mercantil. 

Així, per exemple, per a una societat del tipus GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), l’equivalent a la nostra societat limitada, almenys el 50 per cent del capital social inicial mínim de 25.000 € ha de ser dipositat al banc. 

3. Comunicar a l'Oficina de Comerç la intenció d'iniciar l'activitat. 

Cal comunicar la intenció d’iniciar l’activitat mercantil a l’Oficina de Comerç (Gewerbe-/Ordnungsamt) del municipi on es prevegi dur a terme l'activitat. En general, aquest tràmit només es necessari si l’activitat requereix d’un local de negoci perquè caldrà obtenir prèviament el corresponent permís d’apertura (Gewerbeerlaubnis), però hi ha uns pocs casos (per exemple, agents immobiliaris, agents de canvi i borsa, empreses de seguretat, etc.) en què una llicència d’activitat (Gewerbeschein) es necessària també. Cal consultar les condicions de tramitació al web de l’oficina de cada municipi. A tall d’exemple, oferim els accessos als webs de les municipalitats de   Hamburg,   Berlín,   Frankfurt,   Stuttgart i   Colònia.

A més, l’Oficina de Comerç (Gewerbe-/Ordnungsamt) s’encarregarà d’avançar aquest fet a la resta d’autoritats involucrades, entre elles les fiscals de l’Agència Tributària (Finanzamt) que, un cop han estat informades, envien al domicili social de la societat mercantil un qüestionari requerint dades sobre la societat i la seva activitat. Un cop emplenat i retornat a la Finanzamt, la societat obtindrà el seu número d’identificació fiscal (Steuernummer), que haurà d’incloure’s a totes les factures emeses per la societat.

Altres autoritats a les que es comunica l’inici de l’activitat són:

 • Laborals:

  Handwerkskammer (Cambra d’Oficis) o Industrie- und Handelskammertag (Cambra d’Industria i Comerç): Si l’activitat mercantil consisteix a un ofici, caldrà que t’inscriguis a la Cambra d’Oficis, acreditant abans la teva qualificació professional d’acord amb el que s’estableix a la legislació comunitària. En concret, es demana haver treballat entre tres y sis anys com a treballador per compte propi o director d’una empresa dintre de l’activitat de què es tracta. Si no es disposa d’aquesta acreditació, encara es pot assolir mitjançant l’aportació d’algun títol acadèmic equivalent al certificat de mestria professional alemany, el Meisterprüfung. Si aquest títol no és suficient, potser caldrà que passis abans un curs d’adaptació o una prova d’aptitud.

  Si l’activitat no és la corresponent a un ofici, la inscripció de la societat mercantil s’haurà de fer a la Cambra d’Indústria i Comerç. Es pot consultar   aquí el web de l’Associació  de Càmeres d’Industria i Comerç d’Alemanya (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, DIHK) per saber quina és la cambra a la que et correspon adreçar-te d’acord amb el domicili social de l’empresa.

 • Sanitàries:

  Gesundheitsamt (Inspecció de Sanitat): Depenent del sector d’activitat de què es tracti (per exemple, venda de productes alimentaris o càtering), caldrà obtenir un permís per part de la Inspecció de Sanitat conforme han examinat el teu negoci i aquest compleix els criteris higiènics i sanitaris establerts per la legislació vigent. A més, en el cas de negocis relacionats amb l’alimentació, caldrà que acreditis haver participat en un seminari sobre normes higièniques de manipulació d’aliments impartit per la Cambra de Comerç i Indústria que et correspongui.

En qualsevol cas, és recomanable comprovar que aquestes comunicacions s’han realitzat efectivament. 

4. Registrar la societat a l’Associació Professional. 

Finalment, si la societat mercantil contractarà treballadors, cal registrar-la a l'Associació Professional (Berufsgenossenschaft) corresponent i subscriure una assegurança obligatòria d'accidents de treball. Es pot consultar   aquí la llista d’associacions professionals de la Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV).

informació